Col·legiació arquitectes

 • Tramitació altes col·legials

  Titulacions nacionals:

  Per col·legiar-se al COAIB és necessari que els arquitectes aportin la documentació següent:
  - Sol·licitud d'incorporació.
  - Document acreditatiu de domicili únic professional o, si no n'hi ha, certificat d'empadronament a algun municipi de les Illes Balears.
  - Títol d'arquitecte o, si no n'hi ha, resguard per a la seva obtenció.
  - DNI.
  - Dues fotografies mida carnet en paper fotogràfic..
  - Fitxa del cens col·lectiu del CSCAE.
  - Fitxa registre de signatures.
  - Qüestionari relatiu a la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal.
  - Domiciliació bancària.
  - Sol·licitud d'accés a l'àrea restringida de www.coaib.org, només per a col·legiats del COAIB.
  - Informació de si disposa d'assegurança de responsabilitat professional. En cas que no disposi d'assegurança, declaració jurada del compromís que assumeix l'arquitecte davant del COAIB de donar-se d'alta abans de l'inici de la seva activitat professional a Espanya.

  Títols internacionals:

  Títols procedents de la Unió Europea:

  - Sol·licitud d'incorporació.
  - Títol d'arquitecte, amb la seva traducció jurada.
  - Ordre de reconeixement del títol d'arquitecte emesa pel Ministeri de Foment del Govern d'Espanya.
  - Informe de l'organització professional competent de l'estat d'origen, amb una data d'emissió no superior a 6 mesos, en què s'especifiquin els antecedents disciplinaris de l'arquitecte interessat i, en cas que n'hi hagi, les sancions de caràcter professional adoptades contra l'interessat. En cas que no hagi estat col·legiat mai, declaració jurada de l'interessat que ho acrediti.
  - Informació de si disposa d'assegurança de responsabilitat professional. En cas que la tingui concertada amb una entitat asseguradora no espanyola, s'haurà d'acreditar que la pòlissa cobreix els riscos a Espanya. En tot cas, se n'haurà d'acreditar la vigència (amb traducció, si escau). En cas que no disposi d'assegurança, declaració jurada del compromís que assumeix l'arquitecte davant del COAIB de donar-se d'alta abans de l'inici de la seva activitat professional a Espanya.
  - Document acreditatiu de domicili únic professional o, si no n'hi ha, certificat d'empadronament a algun municipi de les Illes Balears.
  - DNI, NIE o targeta de residència.
  - Dues fotografies mida carnet en paper fotogràfic.
  - Fitxa del cens col·lectiu del CSCAE.
  - Fitxa registre de signatures.
  - Qüestionari relatiu a la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal.
  - Domiciliació bancària.
  - Sol·licitud d'accés a l'àrea restringida de www.coaib.org, només per a col·legiats del COAIB.

  Títols procedents d'estats tercers no membres de la Unió Europea:

  - Sol·licitud d'incorporació.
  - Títol d'Arquitecte (o equivalent), amb traducció jurada.
  - Ordre d'homologació del títol d'Arquitecte expedida pel Ministeri.
  - Certificació acadèmica dels estudis realitzats pel sol·licitant per a l'obtenció del títol l'homologació del qual ha quedat certificat pel Ministeri, en la qual consti entre altres extrems, la durada dels mateixos en anys acadèmics i les assignatures cursades.
  - Certificació de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura d'haver superat el complement de formació.
  - Informe de l'organització professional competent de l'Estat d'origen, amb una data d'emissió no superior a 6 mesos, en el qual s'especifiquin antecedents disciplinaris de l'arquitecte interessat i, en cas que els hi hagués, les sancions de caràcter professional adoptades contra l'interessat en relació amb el seu exercici professional, amb traducció jurada. En cas de no haver-hi estat col·legiat mai, declaració jurada de l'interessat que ho acrediti.
  - Informació de si disposa de segur de responsabilitat professional. En cas del que tingui concertat amb un entitat de segur no espanyola, haurà d'acreditar-se que la pòlissa d'assegurances cobreix els riscos a Espanya. En tot cas, haurà d'acreditar-se la seva vigència (si escau, amb traducció). En cas de no disposar de segur, declaració jurada del compromís que assumeix l'arquitecte davant el COAIB de donar-se d'alta abans de l'inici de la seva activitat professional a Espanya.
  - Document acreditatiu de domicili professional únic o, en defecte d'això, certificat del seu empadronament en algun municipi de les Illes Balears.
  - DNI o NIE.
  - 2 Fotografies grandària carnet en paper fotogràfic.
  - Fitxa del cens col·lectiu del CSCAE.
  - Fitxa registre de signatures.
  - Qüestionari relatiu a la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal.
  - Domiciliació bancària.
  - Sol·licitud d'accés a l'àrea restringida de www.coaib.org, només per a col·legiats del COAIB.


 • Consultes

  A través d'aquest espai els col·legiats poden accedir a :

 • Modificacions

  A Dades professionals i personals , podreu modificar les dades relatives a telèfons, adreça electrònica i web personal. Podreu actualitzar les dades del vostre domicili professional emplenant el formulari següent, que haureu de retornar o per correu electrònic i subscrivint-lo amb signatura electrònica a secretariapalma , o personalment a la Secretaria col·legial (C/Portella, 14 - 4a, Palma).


 • Baixes

  Per sol·licitar la baixa col·legial és necessari complimentar el formulari següent, que podreu presentar o per correu electrònic i subscrivint-lo amb signatura electrònica a secretariapalma, o personalment a la Secretaria col·legial (C/Portella, 14 - 4a, Palma). Amb el formulari de sol·licitud de baixa, s'ha d'acompanyar llistat que no consten obres en curs.