Inscripció societats

 • Tramitació altes col·legials

  S'haurà d'aportar la documentació següent:
  - Sol·licitud d'inscripció al Registre de Societats Professionals del COAIB.
  - Còpia d'escritura de constitució de la Sociedad Professional.
  - Còpia del CIF de la societat professional.
  - Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil professional vigent.
  - Fitxa comunicació de dades.
  - Domiciliació bancària.
  - Sol·licitud d'accés a l'àrea restringida de www.coaib.org, només per a col·legiats del COAIB.


 • Consultes

  A través d'aquest espai els col·legiats poden accedir a :


 • Modificacions

  En Dades professionals i personals , podreu modificar les dades relatives a telèfons, adreça electrònica i web personal.
  Podreu actualitzar les dades del vostre domicili professional emplenant el formulari següent, que haureu de retornar o per correu electrònic i subscrivint-lo amb signatura electrònica a secretariapalma , o personalment a la Secretaria col·legial (C/Portella, 14 - 4a, Palma).

 • Baixes

  Per sol·licitar la seva baixa col·legial és necessari emplenar el següent formulari, previ tancament de tots els expedients que es tinguin en curs, per a això haurà de contactar amb la seva respectiva oficina de visat. A més haurà d'aportar la següent documentació que podrà presentar bé per correu electrònic i subscrivint-ho amb signatura electrònica a formulari, o bé, personalment en la Secretaria col·legial (c/Portella 14 - 4a, Palma):

  - Certificat de l'acord adoptat en Junta General o Universal de socis sol·licitant la baixa col·legial de l'Entitat, facultant a l'administrador per tramitar la documentació.

  - Còpia de l'escriptura de dissolució de la societat.

  A efectes informatius, s'assenyala que per limitar la responsabilitat dels administradors cal la corresponent liquidació de la societat.