Funcions estatutàries

Per al compliment de les seves finalitats, el COAIB exercirà les funcions següents:

De registre

 1. Mantenir actualitzada la relació dels seus membres, on constarà com a mínim el testimoni del títol, data d'alta, domicili professional i de residència, signatura actualitzada i totes les incidències o impediments que afectin la seva acreditació intercol·legial per a l'exercici professional.
 2. Demanar les dades referents a la situació i activitat professional dels seus membres.
 3. Certificar les dades que constin en els arxius col·legials, a petició dels interessats o a requeriment de les autoritats competents.
 4. Facilitar als tribunals de justícia, administracions públiques, corporacions, institucions, entitats i particulars, la relació d'arquitectes que puguin ser requerits per intervenir com a perits en els diferents camps de l'exercici professional, o designar-los directament, si escau, amb la possibilitat d'establir reglamentàriament els requisits mínims d'antiguitat i coneixement per ser nomenats perits.

De representació

 1. Exercir la representació i defensa de la professió d'arquitecte davant dels tribunals de justícia, poders públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i restants administracions públiques, corporacions, institucions, entitats i particulars; amb legitimació per prendre part en tots els processos i expedients que afectin els interessos professionals, i exercir el dret de petició d'acord amb les lleis.
 2. Informar i participar en l'elaboració de plans d'estudis i directament en l'organització de centres docents per a l'ensenyament de l'arquitectura.
 3. Emetre informes i dictàmens en procediments judicials o administratius, i en aquells en els quals es discuteixin honoraris o altres qüestions professionals quan hi sigui requerit.
 4. Informar i assessorar sobre l'ordenament jurídic relatiu a l'exercici de la professió.
 5. Informar sobre els projectes i avant projectes de normes que elabori el Govern de les Illes Balears en matèria de col·legis professionals, i ser escoltat en el procediment d'elaboració de disposicions de caràcter general que afectin directament els interessos de l'arquitectura.
 6. Participar en els òrgans assessors o consultius de la CAIB i de les restants administracions públiques en els termes que prevegi la normativa corresponent.
 7. Facilitar la formació permanent i de postgrau dels col·legiats, amb els mitjans a l'abast de l'organització col·legial, subscriure convenis amb universitats, centres d'estudis i altres institucions públiques o privades.
 8. Informar i, si escau, impugnar les bases de les proves d'aptitud per a l'accés dels arquitectes a la funció pública, així com vetllar per l'establiment de les degudes garanties quant a la realització de les esmentades proves.
 9. Participar i representar a la professió d'arquitecte en congressos, jurats i altres institucions públiques i privades.

D'ordenació

 1. Vetllar pels interessos, l'ètica i la dignitat de la professió.
 2. Adoptar les mesures pertinents i exercitar les accions i actuacions necessàries per evitar l'intrusisme professional, la competència deslleial i la publicitat il·legal. Vetllar pel respecte als drets de propietat intel·lectual dels arquitectes.
 3. Intervenir, mitjançant el visat i realitzar el control tècnic dels treballs professionals d'acord amb la normativa aplicable, amb l´exclusió en tot cas dels realitzats en l'exercici de les seves funcions per arquitectes funcionaris o contractats de forma permanent per una administració pública.
 4. Establir normes relatives a les sol·licituds de visat per part dels col·legiats i dels clients, d'acord amb allò que disposa la legislació aplicable, i determinar els drets d'intervenció col·legial, les quotes i les quantitats a satisfer per usos individualitzats de serveis col·legials.
 5. Exercir la potestat disciplinària sobre els arquitectes que incompleixin els seus deures col·legials o professionals, tant legals com deontològics.
 6. Fomentar la convocatòria de concursos d'arquitectura, intervenir en ells mitjançant la designació, si pertoca, de representants als jurats, informar de les seves bases i, si escau, impugnar-los amb advertiment als col·legiats.
 7. Complir i fer complir la normativa professional, aquests Estatuts i els acords adoptats pels òrgans del COAIB en les àrees de les seves competències.

De servei

 1. Exercir les competències que rebi per delegació de les administracions públiques de les Illes Balears.
 2. Promoure la investigació i difusió de l'arquitectura, l'urbanisme, l'ordenació del territori, el patrimoni cultural i el medi ambient.
 3. Organitzar i promoure activitats i serveis que siguin d'interès per als arquitectes i futurs arquitectes, de caràcter professional, formatiu, cultural, assistencial i de previsió. A aquest efecte podrà crear, per si sol o conjuntament amb altres persones físiques o jurídiques, o participar en societats, associacions, fundacions, o qualsevol entitat, de caràcter civil o mercantil, o figura jurídica admesa en Dret, amb o sense personalitat jurídica pròpia, que tingui per objecte l'execució d'activitats o la prestació de serveis d'interès general per a la professió d'arquitecte, coincidents amb alguna de les finalitats del COAIB establertes en aquests Estatuts, sempre que no suposi concurrència amb l'exercici de la professió d'arquitecte.
 4. Promoure i fomentar la defensa i conservació del patrimoni arquitectònic, del territori i del medi ambient de les Illes Balears.
 5. Organitzar els serveis de control tècnic i de qualitat dels treballs professionals i de l'execució d'obra, d'acord amb la legislació aplicable.
 6. Intervenir, com a mitjancer i en via d'arbitratge, en els conflictes que per motius professionals se suscitin entre col·legiats i, d'acord amb la normativa corresponent, entre els arquitectes i els destinataris de les seves prestacions.
 7. Prestar el servei d'atenció al ciutadà amb relació a les demandes d'informació sobre les activitats corporatives i la prestació de serveis professionals que puguin afectar-lo, orientant sobre els procediments a seguir en els casos de queixes o reclamacions dels usuaris dels serveis. A aquest efecte es podrà establir la figura del Defensor de l'Usuari, les funcions i competències del qual seran establerts mitjançant la normativa corresponent.
 8. Encarregar-se del cobrament de les percepcions, remuneracions i honoraris professionals, sempre que l'arquitecte ho demani de forma lliure i expressa, en les condicions que a aquest efecte determini el Col·legi.
 9. Promoure davant de les administracions públiques la creació de mecanismes que facilitin la incorporació dels arquitectes a tots els camps de la professió.

D'organització

 1. Aprovar els seus Estatuts particulars, i les seves modificacions, així com dictar els reglaments d'organització i funcionament interior per al desenvolupament i aplicació dels Estatuts, i la normativa interna que consideri necessària per a l'exercici de les seves funcions.
 2. Aprovar i executar els pressuposts col·legials, establir i percebre les contribucions econòmiques dels arquitectes en la seva relació amb el Col·legi i les quantitats a satisfer per prestacions específiques.

 

Documents