Presentació

L'Agrupació d'Arquitectes de les Illes Balears al Servei de l'Administració Pública (AASAP) es constitueix en el marc del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears.

La finalitat de l'Agrupació és:

  • Desenvolupar un major esperit de participació dels arquitectes que exerceixen, o han exercit, en l'administració pública.

  • Representar els interessos generals dels Arquitectes al Servei de l'Administració Púbica davant els òrgans de govern del COAIB i davant tercers, quan deleguin en ells els òrgans col·legials.

  • Contribuir i fomentar la formació i perfeccionament dels seus agrupats.

  • Recolzar i defensar la llibertat d'actuació de l'arquitecte al servei de l'Administració Pública.

  • Vetllar per la seva correcta activitat professional d'acord amb l'interès general de la societat, les normes deontològiques i el marc legal vigent.

L'organització interna de l'Agrupació serà democràtica i representativa, i es regirà pel que s'estableix en el seu Reglament, els Estatuts col·legials i la resta de la normativa professional que dicti el COAIB, i específicament pel Reglament de Normes Deontològiques d'Actuació Professional.