l'Oficina de 'Informació Urbanística (OIU)

L'Oficina d'Informació Urbanística del COAIB posa a l'abast dels col·legiats la informació urbanística necessària per a l'exercici de la professió de l'arquitecte, tant des del punt de vista del projectista, com des d'altres àmbits de la professió, mitjançant la informació que està a disposició de la OIU virtual.

Des de l'Oficina d'Informació Urbanística es facilita la recerca de la informació i es resolen els dubtes dels col·legiats respecte de la legislació i el planejament que resulten d'aplicació en solars i parcel·les, així com també respecte del planejament en tramitació, especialment en els casos de suspensió de llicències.

Però la tasca de l'Oficina d'Informació Urbanística no es limita a atendre amb eficàcia les consultes personalitzades, sinó que mitjançant els suggeriments i les al·legacions presentades des d'aquest departament, el COAIB participa en els tràmits d'exposició pública del planejament i legislació en tramitació.

A més de les anteriors, les tasques desenvolupades des de l'Oficina d'Informació Urbanística abasten funcions més àmplies, que es detallen a continuació, sense les quals no seria possible garantir un assessorament útil pel col·legiat i una resposta ràpida a les múltiples qüestions plantejades.

1.-ACTUALITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB. LA OIU VIRTUAL

La secció d'OIUrbanística permet als arquitectes col·legiats la consulta de diversos documents de síntesi de l’estat del planejament, així com l’accés al text complet de les normes urbanístiques generals de cada municipi. Aquesta informació s'acompanya de quadres i resums que faciliten una primera consulta de la normativa d'aplicació sobre un emplaçament, tot advertint sobre l'estat del planejament i la suspensió de llicències.

2.- MANTENIMENT DE LA BASE DE DADES

  • 1.1.- Seguiment de la tramitació de les modificacions del planejament municipal.

  • 1.2.- Aplicació OIU-Base, com a eina essencial en la gestió de la documentació urbanística, incloent la legislació i el planejament territorial.

  • 1.3.- Obtenció i anàlisi de la nova documentació urbanística i territorial, relativa als expedients de planejament general i parcial en tramitació d'àmbit municipal i supramunicipal.

  • 1.4.-Publicació de les circulars de planejament i legislació en matèria territorial i urbanística.

3.- AL·LEGACIONS, SUGGERIMENTS I NOTÍCIES

A textos legislatius i expedients de planejament en tramitació, així com la redacció de notícies per informar als col·legiats en la mesura que pugui afectar la seva feina.

4.- ASESORAMIENT ALS ÒRGANS DIRECTIUS DEL COL·LEGI

L'Oficina d'Informació Urbanística s'encarrega de l'assessorament, en matèria d'ordenació del territori i urbanisme, dels òrgans directius de les diferents demarcacions del COAIB, per tal que puguin atendre amb garanties les situacions que reclamen la resposta i el posicionament del Col·legi.

5.-COL·LABORACIÓ EN JORNADES, CONFERÈNCIES I EDICIÓ DE PUBLICACIONS

Especialitzades en la temàtica urbanística i territorial, procurant contribuir a la formació permanent dels col·legiats, en aquest àmbit.