Drets de Incorporació al COAIB

Queden establerts en 30 € mes IVA, l'import del qual és igual als costos associats a la tramitació de la inscripció.