Servei d'atenció

Servei d'Atenció als col·legiats i als consumidors o usuaris.

Els arquitectes estan sotmesos a un conjunt de principis i criteris d'actuació que han de guiar el seu quefer professional i que constituïxen el marc ètic en el qual aquest ha de desembolicar-se.

Aquests principis estan continguts en el Codi Deontològic dels Arquitectes (Aprovat per l'Assemblea General del Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya, CSCAE, celebrada el 20 de novembre de 2015).

Entre les fins generals del COAIB, els vigents Estatuts estableixen, entre uns altres, el d'ordenar, regular i promoure el correcte exercici de la professió d'arquitecte dintre del marc de la Llei, així com vetllar per l'observança de la deontologia en l'exercici de la professió i el respecte a causa de els drets del client.

El COAIB ve atenent, a través de l'Oficina d'Informació Deontològica (OID), creada al desembre de 2006, i anteriorment a través de les seves Juntes de Demarcacions i Junta de Govern i mitjançant la Comissió Deontològica, totes aquelles qüestions relacionades amb l'observança de la deontologia professional. Aquesta funció s'amplia mitjançant la creació del Servei d'atenció als col·legiats i als consumidors o usuaris, previst en l'article 12 de la Llei 25/2009 de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre accés a les activitats de serveis i el seu exercici (Llei Ómnibus).

Aquest servei atendrà les queixes o reclamacions presentades pels Col·legiats. Així mateix, aquest servei tramitarà i resoldrà, en l'àmbit de les seves atribucions, quantes consultes, queixes i reclamacions referides a l'activitat col·legial o professional dels col·legiats es presentin per qualsevol consumidor o usuari que contracti els serveis professionals dels arquitectes, així com per associacions i organitzacions de consumidors i usuaris en la seva representació o en defensa dels seus interessos.

A través d'aquest servei d'atenció als col·legiats i als consumidors o usuaris, el COAIB resoldrà sobre la consulta, reclamació o la queixa segons procedeixi, sempre en l'àmbit de les seves atribucions, bé informant sobre el sistema extrajudicial de resolució de conflictes, bé remetent l'expedient als òrgans col·legials competents per a instruir els oportuns expedients informatius o disciplinaris, bé arxivant o bé adoptant qualsevol altra decisió conforme a dret.

Vies de reclamació o recursos

Queixes i reclamacions

Els col·legiats i els consumidors i usuaris podran formular queixes i reclamacions davant el COAIB, referides a l'activitat col·legial o professional dels col·legiats. Es formalitzaran mitjançant el formulari que es facilita en aquesta mateixa secció.

Com dirigir-se al COAIB

La presentació de queixes i reclamacions, així com la sol·licitud d'informació, podran realitzar-se per alguna de les següents maneres:

Per via electrònica i a distància: mitjançant l'accés al Servei d'Atenció als col·legiats i als consumidors o usuaris, emplenant el formulari corresponent i subscrivint-lo amb signatura electrònica

o bé

De forma presencial en les seus col·legials del COAIB, presentant el formulari corresponent, emplenat i signat, en qualsevol de les següents oficines:

Demarcació Eivissa i Formentera
c/ Pere Tur 3, Can Llaneres, Dalt Vila
07800 - Eivissa
Tel.: 971 39 80 03 - Fax:971 39 80 04
Email: atencionusuarioeivissaformentera

Demarcació Menorca
c/. Cos de Gràcia 38
07702 - Maó
Tel.: 971 36 29 90 - Fax: 971 35 07 27
E-mail: atencionusuariomenorca

Seu Central i Demarcació Mallorca del COAIB
c/ Portella, 14, 4ª planta, 07001 Palma,
Tlf. 971 229 311, Fax. 971 718 511.
Email. atencionusuariomallorca

Informació general: de dilluns a divendres 8:30 a 13:30 en la Secretaria del COAIB i Secretaries de les Demarcacions.
Informació personalitzada: dimarts i dijous de 9:00 a 14:00. (Sra Joana Aina Salvà, arquitecta) Telf. 971 228 632.

Procedimient deontològic

Per iniciativa de l'Oficina d'Informació Deontològica (OID), dels òrgans de govern del COAIB o a resultes de la tramitació d'una queixa o reclamació, si el COAIB observa indicis d'infracció traslladarà la informació a la Junta de Demarcació corresponent, la qual podrà acordar, si escau, la tramitació d'un expedient d'informació reservada, amb caràcter de diligències prèvies, o bé un expedient disciplinari. En ambdós supòsits, el reclamant no serà part de l'expedient, encara que si té dret a ser informat de la seva iniciació i resolució.

El procediment en els expedients sancionadors, així com la qualificació de les infraccions i les possibles sancions, es regula en els Estatuts del COAIB (BOIB num. 155 de 18-10-2005).

- Mediació

És un sistema voluntari i gratuït de resolució de conflictes entre arquitectes i clients (consumidor) i entre arquitectes.
La mediació s'inicia quan el Col·legi que tramita la reclamació comunica els fets reclamats al col·legiat i li sol·licita que proposi una solució al problema plantejat en el termini de quinze dies.

Una vegada rebuda la resposta, aquesta és comunicada al consumidor o a l'altre arquitecte interessat, podent arribar-se o no a un acord. El Col·legi efectua gestions tendents a propiciar la solució del conflicte

Sistema extrajudicial de resolució de conflictes

L'Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears i les Cambres de comerç disposen de Tribunals d'Arbitratge per a la resolució de conflictes de forma extrajudicial. Es tracta d'un procediment voluntari que ha de ser acceptat per ambdues parts. El col·legi arbitral escolta a les parts, porta a terme la pràctica de proves, si ho considera oportú, i emet un laudo per escrit.

El laudo dictat pel col·legi arbitral obliga a les dues parts al seu compliment i és executiu des de la seva notificació. En cas d'incompliment, el consumidor o usuari pot sol·licitar la seva execució davant el jutge de Primera Instància.
El laudo arbitral tanca la possibilitat d'acudir als tribunals ordinaris per la mateixa causa.

Arxiu

La reclamació o denúncia s'arxiva quan els fets o conductes reclamades no poden ser provats i/o qualificats com infracció.

 

Documentos