Qui som?

El Col·legi Oficial d´Arquitectes de les Illes Balears, COAIB, fou fundat l´any 1978 per segregació de la Delegació de Balears del Col·legi d´Arquitectes de Catalunya i Balears. L´any 2001 es varen aprovar els nous Estatuts (BOIB núm. 153 de 22.12.01), la modificació del quals fou publicada al BOIB en el mes d´octubre de 2005 (BOIB núm. 155 de 18.10.05).

El COAIB és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per al compliment de les seves funcions, que gaudeix d´autonomia en el marc de la normativa que li és d´aplicació.

El COAIB duu a terme la seva actuació al territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb caràcter de col·legi professional únic.

Finalitats

Les finalitats generals del COAIB seran totes aquelles que es corresponguin amb l´arquitectura, l´urbanisme i l´ordenació del territori, el patrimoni arquitectònic i el medi ambient, considerades com a funció social i específicament :

 1. Ordenar, regular i promoure el correcte exercici de la professió d'arquitecte dins el marc de la llei, tot assegurant la igualtat de drets i deures dels col·legiats.
 2. Exercir en tot el seu àmbit la representació i defensa dels interessos generals de la professió, especialment davant de l'administració i dels poders públics.
 3. Fomentar la col·laboració amb les administracions públiques per a la satisfacció dels interessos generals en relació amb l'arquitectura, l'urbanisme, l'ordenació del territori, la defensa del patrimoni arquitectònic i el medi ambient.
 4. Establir criteris i normes per garantir la qualitat del treball professional, al servei de la societat, en el camp de l'arquitectura, l' urbanisme, l'ordenació del territori, la defensa del patrimoni arquitectònic i el medi ambient.
 5. Vetllar per l'observança de la deontologia en l'exercici de la professió i pel respecte degut als drets dels ciutadans.
 6. Contribuir a la formació permanent dels arquitectes, tot destacant la dimensió social i cultural de la professió.
 7. Defensar les atribucions professionals dels arquitectes en totes les activitats relacionades amb l'arquitectura, l´ordenació del territori, l'urbanisme, la defensa del patrimoni arquitectònic i el medi ambient.
 8. Defensar la llibertat i independència de l'actuació de l'arquitecte en qualsevol modalitat del seu exercici professional.

Estructura territorial

El COAIB està format per tres demarcacions establertes a les illes d´Eivissa i Formentera, Mallorca i Menorca, amb seus a les ciutats d´Eivissa, Palma de Mallorca i Maó, respectivament.

Està integrat per 1.437 col·legiats, dels quals 1.415 són residents i 22 no residents (a 30/09/20).

Visat

Entre les competències que les disposicions legals i estatutàries confereixen al COAIB, hi ha la del visat.

Seran objecte del visat col·legial els treballs professionals que es reflecteixin documentalment i estiguin autoritzats amb la signatura de l'arquitecte. No estan subjectes a visat els treballs que realitzin els arquitectes adscrits a les administracions públiques sota règim funcionarial o laboral, com a contingut de la seva relació de servei.

El visat té per objecte:

 1. Comprovar la identitat de l'arquitecte o arquitectes responsables i la seva acreditació professional actual per al treball de què es tracti.
 2. Comprovar la suficiència i correcció formal de la documentació integrant del treball, en especial, el compliment de la normativa tant general com col·legial sobre especificacions tècniques i de qualitat, així com sobre requisits de presentació en relació amb l´objecte de l'encàrrec professional rebut.
 3. Efectuar les altres constatacions que li encomanin les lleis i reglaments.
 4. Vetllar per l'observança de la deontologia, la lleial competència i altres regles d'una correcta pràctica professional.

El COAIB regula el procediment a seguir en la tramitació del visat col·legial, en concordança amb les disposicions legals vigents.

El COAIB ha visat un total de 10.999 expedients al 2014, dels quals 1.268 corresponen a Eivissa i Formentera , 8.566 corresponen a Mallorca i 1.165 corresponen a Menorca.

Deontologia professional

El COAIB també te competències relatives a l´ordenació de l´exercici professional i la vigilància de la deontologia professional dels seus membres. Els instruments per a tal fi són les juntes de govern del Col·legi i de les demarcacions, a més de l´OID, Oficina d´Informació Deontològica.

Organització

Els òrgans de govern del COAIB són les Assemblees del Col·legi i cada una de les tres Demarcacions i les Juntes de Govern del Col·legi i les Demarcacions.

L'Assemblea General del COAIB és l'òrgan suprem d'expressió de la voluntat col·legial i està formada per la totalitat dels arquitectes col·legiats, que hi podran assistir amb veu i vot.

Les Assemblees de Demarcació són òrgans d'expressió de la voluntat col·legial i es componen de la totalitat dels arquitectes col·legiats adscrits a cada Demarcació col·legial, a les quals podran assistir amb veu i vot.

La Junta de Govern és l'òrgan executiu, presidit pel degà, que garanteix la coordinació i cohesió de la resta dels òrgans corporatius, que vetlla tothora per la bona marxa de l'activitat col·legial. Li correspon l'aprovació de les directrius i línies d'actuació, així com l'administració i direcció del COAIB i està composta per:

 1. El degà.
 2. El secretari.
 3. El tresorer.
 4. Els presidents de les Juntes de les Demarcacions d'Eivissa i Formentera, Mallorca i Menorca, que tindran la condició de vocals nats de la Junta de Govern.
 5. Els secretaris de cada Junta de Demarcació, que tindran la consideració de vocals nats de la Junta de Govern.
 6. Dos vocals elegits per tots els col·legiats.

Les Juntes de Demarcació són els òrgans col·legials que exerceixen la representació corporativa en els seus respectius àmbits d'actuació, on assumeixen la gestió ordinària de les comeses assignades al COAIB, s'organitzen funcionalment i econòmicament amb plena autonomia i responsabilitat a fi i efecte d'atendre les obligacions col·legials i serveis d'atenció als arquitectes i administren i conserven els béns patrimonials del COAIB que tenen adscrits.

La gerència te al seu càrrec la gestió i administració de l´entitat i la direcció de la seva organització, i l´execució de les directrius i acords de les Juntes de Govern del Col·legi i de les Demarcacions.

Serveis

A més de les funcions de visat, representació i d´ordenació de la professió, el COAIB presta diversos serveis de caràcter professional, formatiu i cultural al seus col·legiats, entre els quals cal destacar els següents:

Assistència tècnica

 • Àrea Tècnica
 • Oficina d´Informació Urbanística, OIU (només a Mallorca)
 • Informàtica professional

Formació

 • Cursos de formació permanent i actualització en matèria de normativa i tecnologia de la construcció.
 • Conferències i jornades sobre arquitectura i ordenació del territori.
 • Taller d´arquitectura

Activitats culturals i publicacions

 • Exposicions
 • Publicacions especialitzades

Biblioteca

Serveis d´informació

 • Notícies d´interès general
 • Web