Preus de Visat

Preus de Visat aplicables des de 1/10/2010.

A partir de l'entrada en vigor del Reial Decret 1000/2010 que regula el Visat Col·legial Obligatori, el règim de preus de visat aplicable en el COAIB, és el següent:

a. Preus de Visat:

- Preus 1 : Taula de Serveis Mínims.
Aquesta taula cobreix una part dels costos de visat, a manera de preu fix bàsic adaptat a una graella essencial de tipologies de treball.
La taula de preus 1.1 s'adjunta com Annex 1.1 - 2024.
S'aplicarà el mateix preu al Projecte d'execució d'Edificació i al Projecte Bàsic presentat juntament amb el Projecte d'Execució d'Edificació. Si el Projecte Bàsic es presenta de forma separada, es cobrarà una quantitat menor. La quantitat pagada pel visat del projecte bàsic es descomptarà posteriorment del preu del visat del projecte d'execució.
En el supòsit de presentar la documentació a visar en suport paper, el Col·legi facturarà a l'usuari, a més, els costos de digitalització i arxiu conformement a la taula de preus 1.2 que s'exposa en l'Annex 1.2 - 2024.
Els preus dels serveis mínims podran ser diferents per a cada Demarcació. Els preus de digitalització i arxiu en suport paper seran els mateixos en les tres Demarcacions.
S'aplicaran les mateixes taules 1.1 y 1.2 del Servei de diligenciat i registre de documents.

- Preus 2: Taules d'UP´s.
Es tracta d'una taula denominada up's o 'unitats ponderades', en la qual, en el cas més general de treballs d'edificació, a partir de la superfície i mitjançant l'aplicació de diversos factors relatius a grandària, complexitat, nivell de qualitat i altres, s'arriba a un valor del nombre de up´s. El nombre d'up's multiplicat pel preu vigent en cada Demarcació determinarà el preu a facturar per aquest concepte.
La taula de preus 2 s'adjunta com Annex 2 - 2024.

S'aplicarà el mateix preu al Projecte d'execució d'Edificació i al Projecte Bàsic presentat juntament amb el Projecte d'Execució d'Edificació. La quantitat pagada pel visat del projecte bàsic es descomptarà posteriorment del preu del visat del projecte d'execució.
No es facturaran up´s pel visat de documents de la direcció d'obra.
El preu de les up´s serà diferent per a cada Demarcació.

b. Facturació dels preus de visat:

A partir de 1/10/10, en cada retirada d'un treball visat, tant si és per via telemàtica com en suport paper, el Col·legi emetrà en aquest mateix moment, una factura que contindrà :
a.Detall en dues línies separades dels preus 1 (serveis mínims) i els preus 2 (up's).
b.Detall en una línia separada del preu de la digitalització i arxiu dels treballs presentats en suport paper, si escau.
c.Detall de l'import a descomptar, si escau, pels preus 1 i 2 pagats anteriorment pel visat del projecte bàsic.

En els casos que el Col·legi presti serveis de registre o diligenciat, sense retirada de documents, es reportarà el preu en el moment de la prestació de tal servei.

Els preus de visat seran els mateixos per al visat obligatori i el voluntari.