Presentació

En el marc del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears es constituïx l'Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials i Forenses del COAIB. Aquesta agrupació podrà organitzar seccions territorials, coincidents amb les demarcacions del COAIB

L'organització interna de l'Agrupació serà democràtica i representativa, i es regirà pel que s'establix aquest Reglament i la resta de la normativa professional que dicti el COAIB i específicament pel reglament de Normes Deontológiques d'Actuació Professional.

L'objectiu de l'Agrupació serà la representació dels arquitectes que siguin membres d'ella, la defensa dels seus interessos específics, la proposta d'harmonització de les normes relatives a l'activitat professional en matèries relacionades amb dictàmens, informes i peritatges en general, públics i privats, arbitratges, i altres activitats relacionades amb l'arquitectura legal, així com l'estudi dels problemes jurídics, econòmics i professionals que els afectin. Així mateix, l'Agrupació vetllarà per la formació i dedicació dels arquitectes pèrits inclosos en les llistes 'd'arquitectes pèrits i forenses' que se sol·licitin al COAIB, així com per la qualitat dels informes pericials que emetin.