Presentació

Entre les finalitats generals del COAIB, els Estatuts vigents estableixen, entre d'altres, les tasques de regular i promoure el correcte exercici de la professió d'arquitecte dins del marc de la Llei, així com vetllar per l'observança de la deontologia en l'exercici de la professió i el respecte pels drets del client.

Per al compliment d'aquesta finalitat i a fi i efecte de potenciar l'atenció que, des de la seva mateixa creació, el Col·legi ha ofert a l'aspecte deontològic de la professió, la Junta de Govern ha considerat convenient crear l'OID, que es configura com un departament en l'organització col·legial amb tasques específiques en aquest camp i dotat dels mitjans necessaris per desenvolupar les seves funcions.

La Junta de Govern, en la seva sessió del 14.11.06, va aprovar definitivament la Normativa Reguladora de l'OID, el text íntegre de la qual es pot consultar aquí.

L'OID depèn orgànicament de la Junta de Govern del Col·legi, de les Juntes de Demarcació, del degà i del vocal de Deontologia de la Junta.
Té assignat un ampli ventall de funcions, tant en l'àmbit deontològic (tasques relatives a la tramitació d'expedients d'informació privada -amb caràcter de diligències prèvies-, i d'expedients disciplinaris), com en l'àmbit informatiu (tasques relatives a la realització d'estudis i d'informes referents a l'observança de la deontologia professional, tant en l'àmbit públic com en el privat; orientació a ciutadans i clients en relació amb peticions d'informació respecte a procediments a seguir en el cas de queixes i de reclamacions; detecció de la presència de problemes en matèria deontològica, informant-ne les Juntes i proposant actuacions o l'exercici d'accions sobre el tema; i d'altres tasques de naturalesa anàloga).

Recentment, la Junta del Col·legi ha ofert la seva col·laboració tècnica a la Fiscalia de les Illes Balears, en particular al fiscal de les Balears, contra els delictes relatius a l'ordenació del territori, urbanisme, medi ambient i patrimoni històric i artístic. Aquesta col·laboració s'instrumentarà a través de l'OID.