Concurs Internacional d'Idees Corredor Litoral d'Alacant.

N. Notícia: 9688

Data Notícia: 07/03/2017

Subtema: Concursos: Altres Àmbits

L'objecte d'aquest concurs consisteix en l'ordenació i el disseny de l'espai públic existent a la franja de territori limítrof amb la mar, d'aproximadament 20 km de longitud, que abasta tot el terme municipal d'Alacant des del Campello fins a Elx, amb un ample variable i grafiat a la base cartogràfica de la documentació annexa als Plecs del concurs.

Els concursants tindran llibertat de redefinir l'àmbit del concurs sempre que s'adapti al concepte de “corredor litoral” i a l'àrea d'influència de l'emplaçament inicialment proposat, i que la variació estigui justificada amb arguments tècnics que reflecteixin i assumeixin les implicacions que pugui tenir una afecció sobre altres espais.

El seu desenvolupament haurà de permetre un aprofundiment gradual en l'estudi del conjunt de la franja costanera i els seus trams.

Aquest objecte es materialitza en la selecció de l'equip tècnic que redacti el disseny i ordenació dels àmbits citats mitjançant la documentació requerida, així com els projectes bàsic i d'execució, l'estudi de seguretat i salut i l'estudi d'impacte ambiental de les obres dels trams 2.3 i 4.1 d'aquest Corredor Litoral definits a l'Apartat 6 del Plec de Clàusules Tècniques Particulars.

Participants
Podran concórrer al present concurs tots els equips formats per (almenys), un arquitecte/a, un enginyer/a de camins canals i ports i un graduat/a en ciències ambientals, espanyols o no. Es contempla també la participació, en les mateixes condicions, de persones jurídiques les finalitats socials de les quals corresponguin amb l'objecte del concurs.

El guanyador del concurs haurà de posteriorment aportar la documentació oportuna que acrediti formalment la pertinença d'aquestes persones i/o equips al contracte:
- Un/a arquitecte tècnic o títol de grau equivalent.
- Un/a enginyer tècnic o superior industrial, o títol de grau equivalent.

Premis
Fase 1
- Cadascun dels cinc finalistes seleccionats per participar en la segona fase rebrà una retribució de 10.000 € (IVA inclòs).

Fase 2
- El guanyador del concurs rebrà, a més de la retribució anteriorment assenyalada, l'encàrrec del projecte bàsic, d'execució, l'estudi de seguretat i salut i l'estudi d'impacte ambiental de dos trams del corredor (trams 2.3 i 4.1 de les bases), dotat amb uns honoraris de 40.000 € (IVA inclòs).

Per a més informació Corredor Litoral.