Declaració responsable de desplaçament per motiu professional - Estat d'alarma COVID-19.

N. Notícia: 11563

Data Notícia: 12/05/2020

Subtema: Visat

Per a coneixement dels col·legiats i amb la finalitat de posar de manifest la legalitat dels desplaçaments per motiu de l'exercici professional de la condició de Director d'Obra (i/o rellevament de plànols en el lloc; i/o emissió d'un dictamen pericial prèvia visita a l'edifici; i/o qualsevol altre feina professional que requereixi un desplaçament de l'arquitecte al lloc objecte d'actuació), s'adjunta a la present model de declaració responsable en el qual es recullen els preceptes que possibiliten el compliment d'aquest deure facultatiu.


Es recorda que:

a) L'Arquitecte Director d'Obra és l'autoritat màxima en aquesta tasca, conforme a l'article 12 de la Llei 38/1999, d'Ordenació de l'Edificació, en qualitat de professional autònom, base i fonament de l'acte Declaració Responsable.

b) Que la gestió de la direcció d'obra és feina personalíssima i ineludible per part de l'Arquitecte contractat a aquest efecte, per la qual cosa la seva presència en l'emplaçament on es desenvolupa la mateixa és imprescindible.

c) Que conforme a l'article 4t del Decret núm. 462, d'11 de Març de 1971 (imprès en contratapa del Llibre d'Ordres): “En toda obra de edificación, será obligatorio el Libro de Ordenes y Asistencias, en el que los técnicos superior y medio deberán reseñar las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra (...)”

d) Que conforme a l'article 4t.1 de l'Ordre de 9 de Juny de 1971 (també impresa en la contratapa del L.O.): “El Libro de Ordenes y Asistencias estará en todo momento en la obra…"

Per tot això, destaquem la utilitat del carnet col·legial de recent implantació per a acreditar la col·legiació, document que reforça la condició de director d'obra i/o una altra activitat dins de l'arquitectura, ja que conté la informació del nom, núm. de col·legiat i COA.

Així mateix recomanem portar per als desplaçaments:

- Justificant de lloc de treball (despatx professional), o fer-se amb un certificat d'alta en l'IAE que es pot tramitar electrònicament, o la pròpia targeta de visat electrònic, etc.

- Llibre d'ordres si existeix, o en el cas de visites prèvies al solar o parcel·la, sol·licitar al promotor remissió d'un correu concertant la cita per a això, etc. Es puntualitza que el llibre d'ordres o, en el seu cas, d'incidències, ha de ser portat mitjançant fotografies del mateix que reprodueixin lloc d'ubicació de l'obra i director d'obra de la mateixa o, coordinador de seguretat i salut si n'hi hagués.

- Còpies de l'assumeix de l'encàrrec així com de la llicència d'obra.

Annexes