MOLT IMPORTANT - Mesures preventives per al sector de la Construcció en relació al COVID-19.

N. Circular: 8 / 20

Data Circular: 13/04/2020

N. Notícia: 11502

Data Notícia: 13/04/2020

Subtema: Legal i Fiscal

L'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral, IBASSAL, ha el·laborat, junt amb la conselleria de Salut, un conjunt de guíes per als diferents sectors, entre ells, el sector de la construcció, del qual adjuntam les mesures adoptades en l'annex.


Així mateix, recordam que les principals mesures sobre l’organització de l’activitat són:

• Establir jornades de treball continuades
• Els treballadors han d’estar a una distància de seguretat i han de disposar d’equips de protecció individuals.
• Han de ser el mínim temps possible al carrer
• Es fixaran torns per a les menjades
• Només es permet una persona per filera dins els vehicles que utilitzen els treballadors per desplaçar-se a la feina
• Als vehicles de transport de material hi poden anar dues persones com a màxim
• S’ha de dur un registre diari de totes les persones que entrin a l’obra (proveïdors, direcció facultativa de l’obra, propietat, comercials...)
• Es fixaran panells informatius a varis punts de l’obra amb les recomanacions bàsiques de prevenció de contagi de corona virus
• S’establiran zones de neteja amb aigua, sabó i paper secant o solució hidroalcohòlica per al rentat de mans
• Increment de la neteja i desinfecció de les instal·lacions d’oficines i també de les eines de feina.

Mesures preventives que han d’adoptar els treballadors i treballadores:

A més de complir amb les recomanacions d’higiene sanitària que es recolliran als cartells, han de prendre també mesures preventives individuals:

• Prendre la temperatura diàriament abans d’anar a la feina
• Mantenir la distància de seguretat i utilitzar els equips de protecció individuals
• Rentar-se les mans sovint als punts que s’instal·laran
• Contribuir al manteniment net de les instal·lacions i eines
• Emprar guants i no compartir amb els companys equips de protecció o coberts, tassons o begudes

Què fer en casos de sospita:

En el cas que un treballador convisqui o ho hagi fet amb una persona que s’hagi infectat, si té símptomes o febre, ho ha de comunicar al seu responsable directe, a més de quedar a casa i cridar el 061 i seguir les instruccions de l’autoritat sanitària.

Si és l’empresa la que té coneixement d’una situació així i el treballador és troba a l’obra, serà aïllat i es donarà avís al 061 i no es podrà reprendre l’activitat fins que les autoritats sanitària i el servei de protecció de l’empresa estableixin les condicions.

Aquestes mesures les han de seguir també els tècnics que puntualment es desplacen a l’obra (arquitecte director de les obres, aparellador, enginyers...)

El coordinador de seguretat i salut és l’encarregat de comprovar que es compleixen tots els requisits i, en cas d’incompliment, es reclamarà al contractista la seva rectificació i si es reitera l’incompliment es posaran els fets en coneixement de les autoritats, que podran procedir a la suspensió de l’activitat.

Annexes