Presentació

Amb la publicació de la Base de Dades de la Construcció de les Illes Balears 1996, el COAIB va satisfer una antiga aspiració del nostre col·lectiu professional. La seva acollida, que va superar les previsions més optimistes, així ho confirma i ens va animar a continuar el camí iniciat, publicant les edicions corresponents a 1997, 1998-1999, 2001, 2004, 2006 i 2008.

Aquesta Base de Dades de la Construcció de les Illes Balears 2010, que ara presentem, és també el resultat, de la mateixa manera que la publicació dels anys passats, d'una cada vegada més estreta col·laboració amb el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), especialment fructífera en la seva nova etapa, entitat a la qual agraïm les seves aportacions i suport tècnic. També agraïm la col·laboració de totes aquelles entitats i empreses que d'alguna manera han fet possible aquesta publicació i, entre elles, i de forma molt especial la de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge de la Conselleria d'Habitatge i d'Obres Públiques del Govern de les Illes Balears. Finalment, la Junta vol agrair la tasca realitzada per l'equip de persones que han intervingut en el projecte i animar-los a seguir treballant amb el mateix entusiasme.

Cada una de les edicions ha anat incorporant successives ampliacions i la correcció de les deficiències observades en les edicions anteriors. Aquesta darrera suposa una millora molt destacable, que va més enllà dels avanços que s'han anat aconseguint fins ara. Tot i que, tal i com ja varem anunciar en la primera edició, aquest és un projecte obert, tant en el sentit de estar subjecte a permanent actualització i perfeccionament com en el de ser receptiu als suggeriments, comentaris i crítiques que els professionals, entitats i empreses del sector de la construcció vulguin fer-nos arribar, i que agraïm per endavant, donat que, al cap i a la fi, és a ells a qui va dirigida aquesta publicació, amb el desig que els hi sigui d'utilitat en l'exercici de la seva activitat quotidiana.

Palma de Mallorca, enero de 2010
Luis A. CORRAL JUAN
Degà del C.O.A.I.B.