Característiques i Novetats

El Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears, presenta la nova edició de la Base de Dades de la Construcció de les Illes Balears 2010, amb el propòsit que sigui un instrument de referència en les especificacions econòmiques i tècniques de les obres en l'àmbit del nostre Comunitat.

EDICIÓ INFORMÀTICA
L'edició informàtica de la BDC Illes Balears 2010 es presenta en CDROM en format FIEBDC-3/95, compatible amb tots els programes d'empreses adscrites a l'Associació FIEBDC, incorpora a més:

Visualitzador Que s'executa des del CDROM sense necessitat d'instal·lació en el disc dur i que permet visualitzar i imprimir total o parcialment la BDC Illes Balears 2010,sense necessitat d'un programa de mesuraments. .

Informació General Que s'oferix en pdf, amb la presentació, contingut i estructura de la BDC Illes Balears 2010.

La BDC Illes Balears 2010 és una Base de preus paramètrica, la qual cosa significa que sota un mateix concepte s'agrupen diferents solucions constructives, dimensionals, d'acabat, etc…, per tant contempla la possibilitat de generar més de 1.900.000 preus descomposts d'edificació i urbanització. Igual que més de 600.000 preus de materials, productes i mà d'obra.

La BDC Illes Balears 2010 té una estructuració jeràrquica, similar a les Normes Tecnològiques on els conceptes es codifiquen per nivells que fa que la localització de cadascun sigui senzilla i ràpida.

EDICIÓ IMPRESA
BDC Illes Balears 2010 es presenta també en edició empresa, amb combinacions específiques de les partides més utilitzades i combinacions aleatòries, de les partides d'ús menys generalitzat.

PRINCIPALS NOVETATS
El COAIB, seguint la seva línia d'investigació i servei a la construcció, aporta en aquesta última edició una renovació i actualització dels preus de la BDC Illes Balears 2010, tant bàsics com d'unitats d'obra, d'acord amb els criteris que estableixen les noves normatives, en particular, el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) i les noves normes UNE.

Dintre el capítol de Façanes i Particions, els acristalaments s'han definit d'acord amb els criteris del Document Bàsic d'Estalvi d'Energia del CTE paral·lelament s'han incorporat noves unitats d'obra per a l'elaboració de murs cortina, façanes lleugeres i façanes pesades.

S'han incorporat a la base tres capítols nous per la seva importància i recent introducció en el sector de l'edificació: captació solar tèrmica, captació solar fotovoltaica i domòtica. A més, s'han redactat de nou tots els productes i partides d'obra relatius als capítols de ventilació i extracció, climatització, gas i aparells de transport.

Altra novetat significativa de la BDC Illes Balears 2010 és que incorpora el Plec de Condicions Tècniques de l'Edificació adaptat al CTE i que han editat conjuntament l'Institut Valencià de l'Edificació (IVE), el Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya (CSCAE) i el Consell General de Col·legis Oficials d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics. Aquesta utilitat permet que en funció de les partides triades en un projecte, puguem paral·lelament editar el seu plec de condicions tècniques.

EL PREU DE REFERÉNCIA I ELS COSTOS INDIRECTES
És important recordar, que l'intentar crear un preu de referència sempre és conflictiu. Les edificacions no estan sempre en un mateix lloc, ni les condicions de construcció són les mateixes. Això fa que els preus de les Bases de dades sigui només orientatius, sent el tècnic qui deu realment especificar les condicions d'edificació i valorar les dificultats d'execució, així com exigir uns nivells de qualitat adequats a l'obra que projecta o dirigeix, i per tant els preus recollits mai poden considerar-se com oficials, sinó com una mera referència que ha de ser ponderada convenientment en cada cas.

L'aplicació del concepte econòmic a l'obra d'edificació depèn de molts factors: la situació, la facilitat d'accés i transport, la quantitat de material necessari, la complexitat en l'execució de l'obra, els terminis d'execució. Tot això fa que els preus de determinades partides o elements puguin sofrir variacions importants tant a l'alça com a la baixa, pel que fa al preu de referència.

Finalment volem puntualitzar que com regla general les Bases de dades igual que la "BDC Illes Balears 2010", no contemplen en els descomposts, els costos indirectes.

Com recordatori i d'acord amb el Reglament General de la llei de Contractes de les Administracions Públiques, els costos indirectes són aquells derivats de les despeses d'instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratori, etc. Tots aquestes despeses excepte aquells ja contemplats és unitats d'obra o partides específiques, es xifraran en un percentatge dels costos directes igual per a totes les unitats d'obra que fixarà l'autor del projecte a la vista de la naturalesa de l'obra projectada, de la importància del pressupost i del seu previsible termini d'execució. Aquest percentatge es fixa des del programa de mesuraments que l'usuari utilitzi.