Decret llei 8/2020 de mesures urgents de simplificació administrativa. Importants modificacions normatives.

N. Notícia: 11572

Data Notícia: 18/05/2020

Subtema: Legislació

Complementant l’anterior Notícia 11570, mitjançant la present informam als col·legiats de les modificacions legislatives que afecten a l’exercici professional en tant que alteren tant la normativa urbanística general com sectorial segons la relació que segueix. Pendent del seu anàlisi acurat, que serà objecte d’altres notícies COAIB, convé ara destacar que:


1.- Ha entrat en vigor dia 15 de maig, el mateix dia de la seva publicació i part de les mesures tenen vigència temporal fins al 31 de desembre del 2021.

2.- Deroga part de l’esmentada normativa, havent de destacar: l'apartat 2 de la disposició´ addicional novena de la LUIB; els articles 109 i 110 de la Llei d’activitats; els articles 163 i 196 de la Llei de transports i mobilitat sostenible; la disposició transitòria setena de la Llei del turisme; la Disposició transitòria primera del Decret 20/2015, de principis generals en matèria turística; l'article 4 de la Llei d'ordenació del territori; l'apartat 1 de l'article 6 de la Llei d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'ordenació del territori; i el Decret 13/2001, de 2 de febrer, pel qual es regula l'organització i el funcionament de la Comissió de Coordinació de Política Territorial.

3.- L’article 5 regula el règim excepcional de DECLARACIÓ RESPONSABLE quan s'executin en edificacions i instal·lacions existents en sòl urbà que siguin conformes amb l'ordenació urbanística, excepte:

a) A les obres, actes i instal·lacions prevists en l'article 11.4 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, o d'altres obres que una normativa sectorial estatal sotmeti al règim de llicència prèvia.
b) A la zona de servitud de protecció de costa.
c) Als edificis en situació de fora d'ordenació.
d) A la demolició total de les construccions i edificacions.
e) A les obres o intervencions que es duguin a terme a edificis o construccions que siguin béns d'interès cultural o catalogats.

4.- L’article 7 conté els incentius per a la millora dels establiments turístics, les actuacions per a la qual estaran sotmesos al règim de DECLARACIÓ RESPONSABLE.

5.- La Disposició addicional primera regula la Reconversió i canvi d'ús d'establiments d'allotjament turístic i edificacions amb usos no residencials, a algun dels usos següents:

a) Residencial, destinat exclusivament a habitatge protegit.
b) Equipaments de caràcter sociosanitari o assistencial, públics o privats (inclosos residències de majors, centres de dia, centres de discapacitats i dependents i similars)
c) Administratiu, considerant preferents els usos específics associats a projectes d'investigació científica, desenvolupament i innovació tecnològica (R+D+I)

6.- La Disposició addicional segona conté la regulació de la Certificació de verificació documental emesa pels col·legis professionals (o altres corporacions de dret públic amb què l'ajuntament subscrigui el conveni corresponent) previ a l’inici del procediment d'obtenció de les llicències urbanístiques.

7.- Les disposicions finals contenen múltiples modificacions de diferents lleis, com són, entre d’altres, la d’activitats (D.F.2ª), la d’urbanisme (D.F.3ª), la del turisme (D.F.4ª), la de transports (D.F.5ª), la de carreteres (D.F.6ª), la de residus (D.F.7ª), la d’avaluació ambiental (D.F.14ª), la de canvi climàtic (D.F.16ª).

8.- També conté 1 annex amb els models de declaració responsable i altres 9 amb mapes d’àrees recreatives de l’IBANAT.

Decet Llei 8/2020

Per a més informació es poden dirigir a l'Oficina d'Informació Urbanística, OIU (c/. Portella 14 - 4t planta, 07001 Palma) mail: oiupalma@coaib.es - www.coaib.org.