Edición 2014 de la "Normativa d'Ordenació Territorial i Urbanística de les Illes Balears". Edición digital
Quinta actualización del Volumen I. Mayo 2014.

Edita: Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears
Autor: Jaume Munar Fullana Cap dels Serveis Jurídics de la Comissió d'Urbanisme del Consell de Mallorca.
Català
Mallorca, maig 2014

 

"Amb motiu de l'entrada en vigor de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl (LOUS), i continuant amb la tasca que el COAIB va iniciar l'any 2001, presentam aquesta cinquena actualització del Volum I (que es correspon amb la desena versió des de que es va començar amb aquesta labor, tot i que les primeres varen ser en format paper), que també està disponible, perquè tots els col•legiats puguin descarregar-la, de forma gratuïta.

Els constants canvis legislatius dels darrers anys ens han confirmat que el format digital del llibre ha resultat ser la única opció econòmicament viable per poder donar resposta al constant esforç que suposa intentar conèixer, en tot moment, quin és el marc normatiu aplicable en el nostre exercici professional sense córrer un elevat risc d'equivocar-nos.

A més del reduït cost, la flexibilitat en la seva impressió, poder incrementar la seva extensió i els seus continguts, ara també tornam a gaudir de l'avantatge de permetre aquesta facilitat per substituir el Volum I de l'anterior edició, la quarta, per un de nou que estigui actualitzat i adaptat als més recents canvis que han afectat la normativa més general en el camp de l'ordenació del territori i l'urbanisme, així com a les que regulen diferents sectors de l'edificació.

La principal novetat d'aquesta versió del llibre és la incorporació de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl (LOUS), ja que la seva entrada en vigor, dia 29 de maig de 2014 suposarà que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposarà, per primera vegada, d'una llei del sòl pròpia. D'altra banda, hem de desitjar que, en un breu termini de temps, poguem presentar una nova versió d'aquest llibre que inclogui el desenvolupament reglamentari d'aquesta Llei.

També s'ha de tenir en compte que la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl deroga la Llei 8/1988, d'edificis i instal•lacions fora d'ordenació i la Llei 10/1990 de disciplina urbanística, entre d'altres; el que suposa una modificació molt important del marc jurídic que és d'aplicació.

Igualment, en la línia mantinguda en edicions anteriors, també s'han actualitzat les referències a noves lleis o reglaments, els corresponents comentaris a peu de pàgina de diversos preceptes i la jurisprudència més rellevant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

Finalment, vull destacar que aquesta tasca continuada és duta a terme, ben a consciència, per Jaume Munar Fullana, especialista de prestigi en la matèria, qui s'encarrega de fer aquesta recopilació que, ja fa temps, s'ha convertit en una obra indispensable per als professionals, per a l'Administració i per a la societat en general."

Joan Morey Pizá
Degà del COAIB

Descarregar Volum I. Actualitzat maig 2014 (requereix autentificació)