Edición 2012 de la "Normativa d'Ordenació Territorial i Urbanística de les Illes Balears". Edición digital
Cuarta actualización del volumen I. Julio 2012.

Edita: Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears
Autor: Jaume Munar Fullana Cap dels Serveis Jurídics de la Comissió d'Urbanisme del Consell de Mallorca.
Català
Mallorca, juliol 2012

 

"Amb motiu de l'entrada en vigor del Decret llei 2/2012, de 17 de febrer, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible, i continuant amb la tasca que el COAIB va iniciar l'any 2001, el pasat mes de març vàrem presentar la tercera actualització del Volum I de la Normativa d'ordenació territorial i urbanística de les Illes Balears. Aleshores ja anunciàrem que, conscients de l'inici de la tramitació parlamantària de l'esmentat Decret llei 2/2012 com a una llei a la que s'havíen d'incorporar diferents canvis i ajustaments, presentaríem aquesta quarta actualització de l'esmentat Volum I, que també està disponible, gratuïtament, per a tots els col·legiats que optin per descarregar-la.

Els constants canvis legislatius dels darrers cinc anys ens han donat la raó i ens han confirmat que el format digital del llibre ha resultat ser la única possibilitat econòmicament viable per poder donar resposta al constant esforç que suposa intentar conèixer, en tot moment, quin és el marc normatiu aplicable en el nostre exercici professional sense córrer un elevat risc d'equivocar-nos.

Efectivament, si a la tercera edició de desembre de 2010 s'inclogueren les modificacions que havíen afectat la Llei 14/2000, d'Ordenació Territorial (introduïdes per la Llei 4/2010, la Llei 10/2010 i la Llei 12/2010), la Llei 8/1988, d'Edificis Fora d'Ordenació i la Llei 4/2008, amb aquesta nova actualització ens trobam amb nous canvis que tornen afectar aquestes mateixes lleis, i també d'altres.

A més del reduït cost, la flexibilitat en la seva impresió, el permetre incrementar la seva extensió i els seus continguts, ara també tornam a gaudir de l'avantatge de permetre aquesta facilitat per substituir el Volum I de l'anterior edició, la tercera, per un de nou que estigui actualitzat i adaptat als més recents canvis que han afectat la normativa més general en el camp de l'ordenació del territori i l'urbanisme, així com a les que regulen diferents sectors de l'edificació.

És més, aquest darrer avantatge ens ha permès que ara també hem pogut incloure tota una sèrie de noves modificacions que han entrat en vigor abans del que teníem previst, com és el cas de la recent Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears que, malgrat no estar inclosa per pertànyer al Volum II, també afecta normes del Volum I; entre d'altres qüestions, aquesta llei ha derogat els POOT de Mallorca i d'Eivissa i Formentera, ha suprimit l'exigència de declaració d'interès general per als agroturismes i per a les ampliacions dels hotels rurals existents, que també han quedat exonerats d'avaluació ambiental.

En aquesta versió del llibre, bàsicament s'incorporen tant la Llei 7/2012, que prové de l'esmentat Decret Llei 2/2012, com també les nombroses modificacions normatives derivades tant de la pròpia llei com de la ja esmentada Llei 8/2012 del turisme; també, s'actualitzen els articles de la Llei 23/2006 de capitalitat de Palma de Mallorca segons la redacció donada per la Llei 6/2012, de 6 de juny, com també l'article 4 del Decret llei 1/2007 segons la disposició derogatòria del Decret llei 8/2012 de mesures urgents per a la Platja de Palma, que permet executar la urbanització del sector Ses Fontanelles.

Així mateix, també s'inclou la regulació d'instal·lacions de generació d'electricitat de règim especial i de tractament de biomassa vegetal en sòl rústic, provinent del Decret llei 7/2012, de 15 de juny, de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i energia, i altres activitats.

A més d'aquestes, convé no oblidar la recent derogació de la Llei 2/1999, general turística, que afecta al Volum II de legislació sectorial, així com també les darreres modificacions a la Llei 12/1998, de Patrimoni; a la Llei 11/2001, d'ordenació de l'activitat comercial, entre d'altres.

Igualment, en la línia mantinguda en edicions anteriors, també s'han actualitzat les referències a noves lleis o reglaments, els corresponents comentaris a peu de pàgina de diversos preceptes i la jurisprudència més rellevant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears.

Finalment, vull destacar que aquesta tasca continuada és duta a terme, ben a consciència, per Jaume Munar Fullana, especialista de prestigi en la matèria, que s'encarrega de fer aquesta recopilació que, tal com indico a les edicions anteriors, s'ha convertit ja en una obra indispensable per als professionals, per a l'Administració i per a la societat en general."

Joan Morey Pizá
Degà del COAIB

Descarregar Volum I. Actualitzat juliol 2012 (requereix autentificació)