Edición 2012 de la "Normativa d'Ordenació Territorial i Urbanística de les Illes Balears". Edición digital
Tercera actualización del volumen I. Marzo 2012.

Edita: Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears
Autor: Jaume Munar Fullana Cap dels Serveis Jurídics de la Comissió d'Urbanisme del Consell de Mallorca.
Català
Mallorca, març 2012

 

Continuant amb la tasca que el COAIB va iniciar l'any 2001, us presento, una vegada més, una nova acualització, a data 2 de març de 2012, del Volum I de la Normativa d'ordenació territorial i urbanística de les Illes Balears, tot destacant que aquesta versió de l'esmentat Volum I també està disponible, gratuïtament, per a tots els col·legiats que optin per descarregar-la.

Entre les normes més significatives que s'inclogueren en l'anterior actualització de desembre de 2010 en el Volum I, hem de recordar que s'incorporaren, a més del Reglament per a la millora de l'accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques (Decret 110/2010, de 15 d'octubre), les modificacions introduïdes per la Llei 4/2010, la Llei 10/2010 i la Llei 12/2010, que havien afectat la Llei 14/2000, d'Ordenació Territorial; la Llei 8/1988, d'Edificis Fora d'Ordenació; la Llei 20/2006, municipal i de règim local; i la nova disposició addicional sisena incorporada a la Llei 4/2010, de mesures urgents. Així mateix, s'incorporà la disposició addicional tercera de la Llei 4/2008, que provenia del Decret llei 1/2009, i que havia assolit el rang de llei.

Als avantatges que aleshores indicarem d'aquest format, és a dir la reducció del cost, la flexibilitat en la seva impresió, el permetre incrementar la seva extensió i els seus continguts, ara tornam a gaudir de l'avantatge aleshores afegit de permetre una fàcil actualització del Volum I de l'anterior edició, adaptat als més recents canvis que han afectat a la normativa més general en el camp de l'ordenació del territori i l'urbanisme, així com a les que regulen diferents sectors de l'edificació. És més, aquest darrer avantatge ens permet ara donar una pasa més en el sentit de poder avançar que ja tenim prevista una propera actualització, un cop hagi estat promulgada la anunciada llei, que serà la conseqüència del recent Decret llei 2/2012, de 17 de febrer, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible, i que resulta vigent des de dia 19 de febrer de 2012.

En aquesta versió del llibre, bàsicament s'incorporen les nombroses modificacions normatives derivades de l'esmentat Decret Llei 2/2012. D'una banda, se suprimeixen els articles i disposicions que han estat derogats, que afecten un total de sis lleis d'aquest Volum I; de l'altra, s'actualitzen els articles modificats, que també afecten quatre lleis de l'esmentat Volum I, i que resulten especialment importants les relatives a la nova regulació del sòl urbà. A més d'aquestes, convé no oblidar les modificacions que afecten al Volum II, com ara: la Llei 12/1998, de Patrimoni; la Llei 11/2001, d'ordenació de l'activitat comercial; i la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques.

Igualment, en la línia mantinguda en edicions anteriors, també s'han actualitzat les referències a noves lleis o reglaments, els corresponents comentaris a peu de pàgina de diversos preceptes i la jurisprudència més rellevant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears.

Finalment, vull destacar que aquesta tasca continuada és duta a terme, ben a consciència, per Jaume Munar Fullana, especialista de prestigi en la matèria, que s'encarrega de fer aquesta recopilació que, tal com indico a les edicions anteriors, s'ha convertit ja en una obra indispensable per als professionals, per a l'Administració i per a la societat en general.

Joan Morey Pizá
Degà del COAIB

Descarregar Volum I. Actualitzat març 2012 (requereix autentificació)