Edición 2010 de la "Normativa d'Ordenació Territorial i Urbanística de les Illes Balears". Edición digital
Segunda actualización del volumen I. Diciembre 2010.

Edita: Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears
Autor: Jaume Munar Fullana Cap dels Serveis Jurídics de la Comissió d'Urbanisme del Consell de Mallorca.
Català
Mallorca, dessembre 2010

 

Continuant amb la tasca que el COAIB va iniciar l'any 2001, us presento, una vegada més, una nova acualització, a data 16 de desembre de 2010, del Volum I de la Normativa d'ordenació territorial i urbanística de les Illes Balears, tot destacant que aquesta versió de l'esmentat Volum I també està disponible, gratuïtament, per a tots els col.legiats que optin per descarregar-la.

Als avantatges que aleshores indicarem d'aquest format, és a dir la reducció del cost, la flexibilitat en la seva impresió, el permetre incrementar la seva extensió i els seus continguts, ara tornam a gaudir de l'avantatge aleshores afegit de permetre una fàcil actualització del Volum I de l'anterior edició, adaptat als més recents canvis que han afectat a la normativa més general en el camp de l'ordenació del territori i l'urbanisme, així com a les que regulen diferents sectors de l'edificació.

Entre les normes més significatives que s'inclogueren en l'anterior actualització d'abril de 2010 en el Volum I foren la Llei 6/2007 de mesures tributàries; el Decret 20/2007 que modificà el Decret 145/1997 de condicions d'habitabilitat d'habitatges; el Decret llei 1/2007 de mesures cautelars i la Llei 4/2008 de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears.

Amb aquesta versió de desembre de 2010 s'incorpora el recent Reglament per a la millora de l'accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques (Decret 110/2010, de 15 d'octubre), que derogà el fins ara vigent de l'any 2003; així mateix, se recullen les modificacions introduïdes per la Llei 4/2010, la Llei 10/2010 i la Llei 12/2010, i que ha afectat, dins del Volum I, les següents: la Llei 14/2000, d'Ordenació Territorial; la Llei 8/1988, d'Edificis Fora d'Ordenació; la Llei 20/2006, municipal i de règim local; i la nova disposició addicional sisena incorporada a la Llei 4/2010, de mesures urgents. Així mateix, s'incorpora la nova disposició addicional tercera de la Llei 4/2008, tot i que aquesta no ha resultat cap novetat en tant que prové del Decret llei 1/2009, ja incorporat en l'anterior versió, i que ara ha assolit el rang de llei.

A més d'aquestes, convé no oblidar les modificacions que afecten al Volum II, com ara: la Llei 2/1999, general turística; la Llei 12/1998, de Patrimoni; la Llei 11/2001, d'ordenació de l'activitat comercial, i que ja fou modificada per la Llei 8/2009; la Llei 16/2006, de règim jurídic de les llicències integrades d'activitat; la Llei 10/2005, de ports, etc.

Igualment, en la línia mantinguda en edicions anteriors, també s'han actualitzat les referències a noves lleis o reglaments, els corresponents comentaris a peu de pàgina de diversos preceptes i la jurisprudència més rellevant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears.

Finalment, vull destacar que aquesta tasca continuada és duta a terme, ben a consciència, per Jaume Munar Fullana, especialista de prestigi en la matèria, que s'encarrega de fer aquesta recopilació que, tal com indico a les edicions anteriors, s'ha convertit ja en una obra indispensable per als professionals, per a l'Administració i per a la societat en general.

Luis Antonio Corral Juan
Degà del COAIB

Descargar Volumen I. Actualitzat desembre 2010 (requiere autentificación)