BDC ILLES BALEARS 2010

Edita: El Col·legi d'Arquitectes de les Illes Balears
Redacta: El Col·legi d'Arquitectes de les Illes Balears e
Instituto Valenciano de la Edificación
29,7 x 21,0 cm. 590 Pàg.
Castellà


El Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears presenta la nova edició de la Base de Dades de la Construcció de les Illes Balears 2010, amb l'objectiu que sigui un instrument de referència en les especificacions econòmiques i tècniques de les obres en l'àmbit de la nostra Comunitat.

EDICIÓ INFORMÀTICA
L'edició informàtica de la BDC Illes Balears 2010 es presenta en CD en format d'intercanvi estàndard de bases de dades per a la construcció versió FIEBDC-3/2002, compatible amb tots els programes de pressupostos i de mesures d'empreses adscrites a l'Associació FIEBDC.

La versió informàtica de la BDC Illes Balears 2010 s'ofereix de manera paramètrica, la qual cosa significa que s'agrupen sota un mateix concepte diferents solucions dimensionals, d'acabat, de posada en obra, etc. i té una estructuració jeràrquica, similar a les Normes Tecnològiques, en què els conceptes es codifiquen per nivells, cosa que fa que la seva localització sigui senzilla i ràpida.

Aquesta versió també incorpora un visualitzador que permet consultar la totalitat dels continguts de la base sense que sigui necessari un programa de mesures.

EDICIÓ IMPRESA
La BDC Illes Balears 2010 també es presenta en edició impresa. Conté una selecció de les unitats d'obra més habituals en els projectes d'edificació, de seguretat i de salut, d'urbanització i la relació de preus bàsics del capítol de control de qualitat.

NOVETATS PRINCIPALS
En aquesta darrera edició, el COAIB, seguint la seva línia d'investigació i de servei a la construcció, aporta una renovació i actualització dels preus, tant bàsics com d'unitats d'obra, de la BDC Illes Balears 2010, d'acord amb els criteris que estableixen les noves normatives, en particular el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) i les noves normes UNE.

Les novetats principals que cal destacar en aquesta edició són l'adaptació a la nova Instrucció de Formigó Estructural (EHE 08), la incorporació de solucions d'aïllament acústic adaptades al Document Bàsic de Protecció enfront del Soroll (DB-HR), i la revisió i incorporació de nous formats de peces ceràmiques i de formigó. A més, s'han introduït millores de contingut a moltes altres unitats d'obra i s'han eliminant partides o conceptes que havien quedat obsolets.

EL PREU DE REFERÈNCIA I ELS COSTOS INDIRECTES
Intentar crear un preu de referència sempre és conflictiu. Les edificacions no estan sempre en un mateix lloc, ni les condicions de construcció són les mateixes. Això fa que els preus de les bases de dades només siguin orientatius, i el tècnic serà qui haurà d'especificar realment les condicions d'edificació i de valorar les dificultats d'execució, així com exigir uns nivells de qualitat adequats a l'obra que projecta o dirigeix. Per tant, els preus recollits mai no es poden considerar oficials, sinó una simple referència que ha de ser ponderada convenientment en cada cas.

L'aplicació del concepte econòmic a l'obra d'edificació depèn de molts factors: la situació, la facilitat d'accés i de transport, la quantitat de material necessari, la complexitat en l'execució de l'obra, els terminis d'execució, etc. Tot això fa que els preus de determinades partides o elements puguin patir variacions importants pel que fa al preu de referència, tant a l'alça com a la baixa.

Finalment cal indicar que, com a norma general, les bases de dades iguals a la BDC Illes Balears 2010 no contemplen els costos indirectes en els preus descompostos.

A tall de recordatori i d'acord amb el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, els costos indirectes són els derivats de les despeses d'instal·lació d'oficines a peu d'obra, de comunicacions, d'edificació de magatzems, de tallers, de pavellons temporals per a obrers, de laboratori, etc. Totes aquestes despeses, excepte les ja contemplades a unitats d'obra o a partides específiques, s'afegiran en un percentatge dels costos directes igual per a totes les unitats d'obra que fixarà l'autor del projecte segons la naturalesa de l'obra projectada, la importància del pressupost i el seu previsible termini d'execució. Aquest percentatge es fixa des del programa de mesures que utilitzarà l'usuari.

PREU VENDA AL PÚBLIC (iva inclòs)
BDC Illes Balears 2010 (Edició impresa + Edició informàtica).................................................................................................................118,00 euros

PREU ESPECIAL PELS COL·LEGIATS DEL COAIB (iva inclòs)
BDC Illes Balears 2010 (Edició impresa + Edició informàtica)............................................................................................................ 78,00 euros

Per a més informació i adquisició poden dirigir-se a la Secretaria d'Activitats Tècniques i Culturals del COAIB: Tef.: 971 228 670 - Fax: 971 720 463 - www.coaib.es - i a les diferents oficines de visat i Demarcacions de Eivissa i Formentera i de Menorca del COAIB.