BDC ILLES BALEARS 2004

 

30,0 x 21,0 cm. 749 Pàg.
Castellà
I.S.B.N. 84-87233-26-0

 

La "BDC Illes Balears 2004" està formada per un llibre i documentació en suport informàtic que es presenta en CD-ROM en format FIEBDC-3/95, compatible amb la majoria de programes de mesures i pressuposts.

1.- El CD-ROM conté un visualitzador que permet consultar i imprimir totalment o parcial la Base de Dades sense necessitat d'un programa de mesures.
2.- Adaptació a la "Instrucció per al projecte i l'execució de forjats unidireccionals de formigó estructural realitzats amb elements prefabricats. EFHE"
3.- Adaptació al nou "Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. REBT2002"
4.- Adaptació al nou "Reglament Regulador de les infraestructures Comunes de Telecomunicacions "
5.- Renovació i actualització dels capítols de ceràmica "format balear ", "pedra marmòria mallorquina" i "blocs de formigó". Introduint materials nous com: el AISBLOC, el bloc de formigó tipus "H", el bloc ceràmic H-24.
6.- Compatibilitat total amb el "Plec de Condicions Tècniques de l'Edificació" editat pel Consell Superior d'Arquitectes.
L'edició impresa incorpora, a la contraportada, un índex per capítols, que permet a l'usuari localitzar amb més facilitat el preu de referència desitjat.

Finalment, volem puntualitzar que, com a regla general, les Bases de Dades, així com la "BDC Illes Balears 2004", no contemplen els costos indirectes en els descomposts.

PREU
Per als col·legiats del COAIB, la "BDC Illes Balears 2004" (edició impresa + edició informàtica) té un preu especial de 74 euros, IVA inclòs.