BDC ILLES BALEARS 2001

Edita: El Col·legi d'Arquitectes de les Illes Balears

30,0 x 21,0 cm. 868 Pág.
Castellà
I.S.B.N. 84-87233-39-2

 

La "BDC Illes Balears 2001" està formada per un llibre i documentació en suport informàtic que es presenta en CD-ROM en format FIEBDC-3/95, compatible amb la majoria de programes de mesures i pressuposts.

1.- El CD-ROM conté un visualitzador que permet consultar i imprimir totalment o parcial la Base de Dades sense necessitat d'un programa de mesures.
2.- Adaptació a la Instrucció del Formigó Estructural (EHE).
3.- Adaptació a la Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC-97).
4.- Compatibilitat total amb el Plec de Condicions Tècniques de l'Edificació editat pel Consell Superior d'Arquitectes.
5.- En la seva edició impresa, els preus de la BDC Illes Balears 2001 es desenvolupen paral·lelament en Pessetes i en Euros.
L'edició impresa incorpora, a la contraportada, un índex per capítols, que permet a l'usuari localitzar amb més facilitat el preu de referència desitjat.

Finalment, volem puntualitzar que, com a regla general, les Bases de Dades, així com la "BDC Illes Balears 2001", no contemplen els costos indirectes en els descomposts.

PREU
Per als col·legiats del COAB, la "BDC Illes Balears 2001" (edició impresa + edició informàtica) té un preu especial de 72 euros, IVA inclòs (11.980 Ptes.).