RECULLS 6.
TEXTOS D'ARQUITECTURA I URBANISME.

Coordinació i selecció: Joan Enric Vilardell Santacana, Ángeles Morlá Perez.
14,8 x 22 cm. 95 Pàg.
Castellà / Català.
Distribució: Delegació Menorca del C.O.A.I.B.
Maó, 2001.

Dipòsit Legal: MH-478/2001