ARQUITECTURA A LA CIUTAT.
D'A, REVISTA BALEAR DE ARQUITECTURA Nº 7.

Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares. Col·legi Oficial d'Arquitectes de Balears.
24 x 32,4 cm. 92 Pàg.
Castellà / Català.
Distribució: Editorial Gustavo Gili S.A.
Palma de Mallorca, 1990.

 

En aquest número se recull el projecte d'un pas per a vianants d'A. Forteza, un edifici d'habitatges de X. Planas / J. Torres, un edifici industrial d'A. Pérez-Villegas / C. Moranta, el mercat municipal del polígon de Llevant d'A. de Pablo / J. J. Murguí / A. Carrió, una residència per a la tercera edat de J. Pons, un centre per a la tercera edat de M. I. Bennàssar, un parvulari i residència de MBM a Menorca i el projecte per a equipaments de platja a Salou de J. L. Mateo.